สุดเจ่ง!! สูตรการใช้น้ำปัสสาวะในนาข้าว แทนปุ๋ยเคมี ข้าวแตกกองอกงาม ได้ผลผลิตดี!!

loading...
น้ำปัสสาวะ แค่พูดถึงหลายคนก็อาจรู้สึกรังเกียจแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่า น้ำสีเหลืองๆ จากร่างกายนี้แหละ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามิน ฮอร์โมน เอนไซม์ ภูมิคุ้มกัน โปรตีน รวมทั้งสารที่มีประโยชน์อีกมาก และยังพบว่าน้ำปัสสาวะตอนเช้าหลังตื่นนอนมีฮอร์โมนเมลาโทนินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ และยิ่งเป็นน้ำปัสสาวะของเด็กจะมีแร่ธาตุมากมาย ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง สังกะสี ไอโอดีน เหล็ก ยูเรีย ซึ่งสามารถต้านการอักเสบ และบำรุงผิวพรรณได้อีกด้วย


ในทางการแพทย์แผนโบราณได้บ่งบอกถึงข้อดีของการดื่มน้ำปัสสาวะ จึงมีผู้นำน้ำปัสสาวะมาดื่ม เพื่อป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เพราะเชื่อว่าในน้ำปัสสาวะมีสารอินเตอร์เฟอรอน เป็นสารต้านมะเร็ง เมื่อน้ำปัสสาวะเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการจึงขับออกมา เมื่อดื่มเข้าไปร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทาน โดยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวไล่กินปัสสาวะที่เราดื่มเข้าไป ซึ่งกระจายไปทั่วร่างกาย และเม็ดเลือดขาวจะทำหน้าที่กินเชื้อโรค กินมะเร็ง กินสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งสิ่งที่มีพิษในร่างกายอยู่แล้ว ร่างกายจึงมีภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้น


การใช้น้ำปัสสาวะในนาข้าว

น้ำปัสสาวะเกิดจากระบบการขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย โดยการแยกกาก คือ อุจจาระออกจากกัน ฉะนั้น น้ำปัสสาวะ จึงต่างจากอุจจาระที่เป็นของเสีย

เมื่อน้ำปัสสาวะใช้ประโยชน์ในคนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีผู้นำมาทดลองใช้กับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย นั่นก็คือ การใช้น้ำปัสสาวะในนาข้าว ซึ่งผู้ทดลองในเรื่องนี้ก็ คือ คุณสุธี ชิวหากาญจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร


ปกติคนเราจะถ่ายน้ำปัสสาวะ วันละ 1-1.5 ลิตร องค์ประกอบของน้ำปัสสาวะของผู้ใหญ่ 1 คน ต่อวัน ประกอบไปด้วย
 • ยูเรีย (ไนโตรเจน) 6-180 กรัม
 • ครีเอไทน์ (ไนโตรเจน) 0.3-0.8 กรัม
 • แอมโมเนีย (ไนโตรเจน) 0.4-1.0 กรัม
 • กรดยูลิก (ไนโตรเจน) 0.008-0.2 กรัม
 • โซเดียม 2.0-4.0 กรัม
 • โพแทสเซียม 1.5-2.0 กรัม
 • แคลเซียม 0.1- 0.3 กรัม
 • แมกนีเซียม 0.1-0.2 กรัม
 • คลอไรด์ 4.0-8.0 กรัม
 • ฟอสเฟต (ฟอสฟอรัส) 0.7-1.6 กรัม
 • อนินทรีย์ ซัลเฟต (ซัลเฟอร์) 0.6-1.8 กรัม
 • อินทรีย์ ซัลเฟต (ซัลเฟอร์) 0.006-0.2 กรัม
ธาตุอาหารเหล่านี้สามารถนำไปปลูกพืชโดยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลย สรุปว่า น้ำปัสสาวะ ที่มนุษย์ขับถ่ายและทิ้งในแต่ละวันสามารถตอบสนองต่อความต้องการปุ๋ยในการปลูกพืชของโลกได้ทั้งหมดโดยธรรมชาติ คุณสุธี จึงได้ศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อข้อมูลที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้ สามารถที่จะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น้ำปัสสาวะเพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้


วัตถุประสงค์ คือ ศึกษาอัตราการใช้น้ำปัสสาวะที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของข้าว (การแตกกอ)

การศึกษาวิจัย ทำโดยใช้พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 ปลูกในกระถาง กระถางละ 1 ต้น จำนวน 4 ทรีตเมนต์ (Treatment-วิธีการ) ทรีตเมนต์ละ 4 รีพลิเคชั่น (Replication-กระบวนการ) ใช้อัตราน้ำปัสสาวะที่แตกต่างกัน เพื่อหาค่าเฉลี่ยจำนวนการแตกกอของต้นข้าว ผลการศึกษาวิจัยพบว่า


ทรีตเมนต์ที่ 1 ใช้น้ำปัสสาวะ ในอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำ 50 ลิตร ปริมาณการแตกกอของต้นข้าวสูงสุด จำนวน 81 ต้น ต่อกอ รองลงมาคือ 77, 70 และ 62 โดยมีค่าเฉลี่ย 72.50 ต้น

ทรีตเมนต์ที่ 2 ใช้น้ำปัสสาวะ ในอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ปริมาณการแตกกอของต้นข้าวสูงสุด จำนวน 72 ต้น ต่อกอ รองลงมาคือ 54, 53 และ 49 โดยมีค่าเฉลี่ย 57 ต้น

ทรีตเมนต์ที่ 3 ใช้น้ำปัสสาวะ ในอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำ 150 ลิตร ปริมาณการแตกกอของต้นข้าวสูงสุด จำนวน 64 ต้น ต่อกอ รองลงมาคือ 35, 24 และ 20 โดยมีค่าเฉลี่ย 31.25 ต้น

ทรีตเมนต์ที่ 4 ไม่ใช้น้ำปัสสาวะ (ใช้น้ำธรรมดา) ปริมาณการแตกกอของต้นข้าวสูงสุด จำนวน 27 ต้น ต่อกอ รองลงมาคือ 25, 25 และ 20 โดยมีค่าเฉลี่ย 24.25 ต้น


การนำไปใช้ประโยชน์

จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า น้ำปัสสาวะ มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว (การแตกกอ) จริง สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอและจังหวัด นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำน้ำปัสสาวะมาใช้ในนาข้าว เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยในนาข้าว และรณรงค์การใช้น้ำปัสสาวะทดแทนปุ๋ยเคมี


หากสนใจและต้องการข้อมูล การใช้น้ำปัสสาวะในนาข้าวของ คุณสุธี ชิวหากาญจน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโทรศัพท์ (077) 311-525 มือถือ (081) 416-3095 ได้ทุกวัน


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Technologychaoban

คุณอาจจะสนใจ

loading...

0 Response to "สุดเจ่ง!! สูตรการใช้น้ำปัสสาวะในนาข้าว แทนปุ๋ยเคมี ข้าวแตกกองอกงาม ได้ผลผลิตดี!!"

แสดงความคิดเห็น